ReadyPlanet.com
กิจกรรมที่บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด

 เด็ก ๆ จากสถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนบ้านปากเกร็ดเป็นหนึ่งในสถานที่ที่จะพัฒนาเด็กที่ถูกทอดทิ้งเพื่อจะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม เป็นบุคคลากรที่ดีของชาติ แต่สถานที่เหล่านี้ยังขาดแคลนผู้ที่จะค่อยสนับสนุนเงินทุนหรือสิ่งของสำหรับเลี้องเด็ก ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิฟิโก้ พัฒนา ได้เล็งเห็นความสำคัญของดังกล่าว จึงได้รวบรวมและจัดหาเงินทุนและอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงเด็ก นำมาบริจาคให้แก่สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนบ้านปากเกร็ด

 

   
  
  

 

 

พอเดินทางถึงสถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนบ้านปากเกร็ด อาสาสมัครของมูลนิธิฟิโก้พัฒนา ก็ไม่รอช้า รีบจัดแจงคัดแยก อาหารเพื่อเลี้ยงเด็กให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก

 

 

 

 

  
    

คุณวินิตา ศรีชวาลา พร้อมมารดา และธิดา มาเป็นหัวเรือใหญ่ในการการจัดเลี้ยงอาหารแก่เด็ก ๆ ที่สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนบ้านปากเกร็ดในครั้งนี้ด้วย

 

 

  
    

 

 

ความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ ชาวฟิโก้พัฒนา กำลังมีความสุขกับการได้ทำกุศลเลี้ยงอาหารแก่เด็ก ๆ และเด็ก ๆ ก็มีความสุขที่ได้รับอาหารจากเรา นี้แหละที่เรียกว่าอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจ

 

 

  

คุณวินิตา ศรีชวาลา มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ อาหาร เครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงเด็ก ให้สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนบ้านปากเกร็ด พร้อมถ่ายรูปร่วมกับชาวมูลนิธิฟิโก้พัฒนาไว้เป็นที่ระลึก

 

 

                 

คุณพรรณี พิพัฒน์ประเทือง ตัวแทนของมูลนิธิบริจาคเงินช่วยเหลือสำหรับการเลี้ยงเด็กที่สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนบ้านปากเกร็ด พร้อมรับใบอนุโมทนาจากตัวแทนของสถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนบ้านปากเกร็ด
กิจกรรมที่ผ่านมา

โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนมิตรมวลชน 2
โรงเรียนบ้านโคกลาน
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง
ปลูกป่าชายเลนคลองโคน