ReadyPlanet.com
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง

 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2551

มูลนิธิฟิโก้พัฒนา ได้จัดกิจกรรมชื่อ “โครงการช่วยคลายหนาว” 

ร่วมกับคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทในเครือ FICO Group ร่วมบริจาคผ้าห่ม 
เสื้อกันหนาว ยารักษาโรค และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ชาวบ้านและผู้ยากไร้ 
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 Photobucket 

สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่รวมรวมได้จากผู้ร่วมบริจาค...

Photobucket Photobucket

เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องนักเรียนโรงเรียนตะโกปิดทอง...

Photobucket  Photobucket Photobucket  PhotobucketPhotobucket  Photobucket

ทีมงานช่วยกันเตรียมของบริจาคให้กับชาวบ้านและน้องๆ นักเรียน...

Photobucket Photobucket

คุณพรรณี พิพัฒน์ประเทือง ประธานมูลนิธิฟิโก้พัฒนา กล่าวเปิดพิธี...

Photobucket 

Photobucket Photobucket

ชาวบ้านและผู้ปกครองรับบริจาคผ้าห่ม และยารักษาโรค...

Photobucket Photobucket Photobucket

ทำกิจกรรมเล่นเกมและมอบของรางวัลให้กับน้องนักเรียน...

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

หลังจากกิจกรรมเล่มเกมก็เข้าสู่พิธีการมอบของให้กับน้องนักเรียน...

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

มอบอุปกรณ์กีฬา ผ้าห่ม ข้าวสาร ให้กับอาจารย์โรงเรียน ตชด. ตะโกปิดทอง...

Photobucket Photobucket Photobucket

คุณพรรณี พิพัฒน์ประเทือง กล่าวให้โอวาทกับน้องนักเรียน และอาจารย์กล่าวขอบคุณทีมงานของมูลนิธิฟิโก้พัฒนา...

Photobucket Photobucket

ถ่ายรูปร่วมกับน้องนักเรียน อาจารย์ เป็นที่ระลึก...

Photobucket Photobucket Photobucket

ทีมงานผู้ทุ่มเทและเสียสละเวลาส่วนตัว มาช่วยงานร่วมกับมูลนิธิ...

Photobucket Photobucket

 

ขอขอบคุณผู้ที่ร่วมบริจาคปัจจัย และสิ่งของต่างๆ มา ณ ที่นี้ด้วย ถ้าไม่มีพวกท่านโครงการดีๆ แบบนี้คงไม่สำเร็จลุล่วงไปได้...

ขอขอบคุณทีมงานทุกท่าน ที่ร่วมช่วยกันผลักดันให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
กิจกรรมที่ผ่านมา

โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนมิตรมวลชน 2
โรงเรียนบ้านโคกลาน
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช
กิจกรรมที่บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด
ปลูกป่าชายเลนคลองโคน