ReadyPlanet.com
ปลูกป่าชายเลนคลองโคน

 มูลนิธิฟิโก้พัฒนาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...

จึงได้ร่วมกับผู้บริหารและพนักงานบริษัทในเครือ FICO จัดทำโครงการ...
“ฟิโก้พัฒนาร่วมอนุรักษ์ปลูกป่าชายเลนคลองโคน”
ขึ้น ณ ชุมชนบ้านคลองโคน ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2551
มีอาสาสมัคร พนักงาน และครอบครัวเข้าร่วมถึง 50 คน โดยมูลนิธิฟิโก้พัฒนาได้ซื้อต้นกล้า 400 ต้น รวมพื้นที่ปลูกป่าชายเลนทั้งสิ้นจำนวน 1 ไร่
กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมและเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน
 
เมื่อทางทีมงานมาถึงได้ร่วมฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกป่าชายเลน จากเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน 

 ภาพหมู่ของอาสาสมัครทุกท่าน ก่อนร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

หลังจากฟังการบรรยายเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ศุนย์อนุรักษ์ได้นำทีมงานลงเรือเพื่อไปยังแปลงปลูกป่าชายเลน

ระหว่างทางไปแปลงปลูกป่าชายเลน ได้พบฝูงลิงแสมซึ่งอาศัยอยู่ตามป่าชายเลน ทางมูลนิธิได้เตรียมกล้วยไว้ เพื่อเลี้ยงอาหารลิงแสม

จากนั้นทีมงานของมูลนิธิฟิโก้พัฒนา ได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลน

คุณพรรณี  พิพัฒน์ประเทือง ฝ่ายประสานงานโครงการ ร่วมปลูกป่าชายเลน

คุณวรฤทธิ์ เนตรทับทิม ผู้บริหารบริษัทในเครือ FICO ร่วมปลูกป่าชายเลน

กลุ่มพนักงานบริษัทในเครือ FICO ร่วมกันปลูกป่าชายเลน
กิจกรรมที่ผ่านมา

โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนมิตรมวลชน 2
โรงเรียนบ้านโคกลาน
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช
กิจกรรมที่บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง