ReadyPlanet.com
แนะนำมูลนิธิ

ชื่อและเครื่องหมาย

มูลนิธินี้ชื่อว่า : มูลนิธิ ฟิโก้ พัฒนา
ย่อว่า เอฟพีเอฟ (FPF
) เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า FICO PATTANA FOUNDATION 

 

                                           

 

มูลนิธิ ฟิโก้ พัฒนา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550  ได้รับอนุญาตจดทะเบียนเป็นมูลนิธิถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เครื่องหมายของมูลนิธิ คือ กลุ่มบริษัท ฟิโก้ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ร่วมกันพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ และเป็นการตอบแทนสังคมไทย

 


วัตถุประสงค์

  •  ส่งเสริมและพัฒนาผู้ด้อยโอกาศในสังคม ด้วยการมอบทุนการศึกษา เงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องอำนวยความสะดวก ให้ตาม โอกาศที่เหมาะสมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
  •  จัดตั้งทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดผู้ช่วยเหลื่อด้านการเงิน
  •  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนทไทยรักในการศึกษา และหลีกเลี่ยงดยาเสพติด
  •  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การศึกษา กิจกรรมและการวิจัย ให้แก่นักเรียนนักศึกษา และผู้ด้วยโอกาศ
  •  เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  •  ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด

 


 คณะกรรมการ

 

                                       

                                           

                                                    
                                     

                                                       
                       

                                                 

 


 ทีมงานผู้บริหาร

          ฝ่ายประสานงานโครงการ   :   คุณพรรณี  พิพัฒน์ประเทือง
          ฝ่ายบริหาร และเลขาที่ประชุม   :   คุณสฤษฎ์  กลั่นสุภา

 


 โครงการหลักของมูลนิธิ

  • โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ด้อยโอกาสในสังคม
  • โครงการบริจาคทุนการศึกษา
  • โครงการส่งเสริมและสนับสนุนในการกีฬา และต่อต้านยาเสพติด
  • โครงการส่งเสริมและร่วมมือกับองค์กรการกุศล