ReadyPlanet.com
โครงการสร้างห้องน้ำที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไล่ป้า article

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไล่ป้า เป็นโรงเรียนที่อยู่แถวชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโรงเรียนที่ยังไม่มีห้องน้ำสำหรับนักเรียน ที่ถูกสุขลักษณะเท่าที่ควร   ทางคณะคุณครูที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไล่ป้า จึงได้ขอความอนุเคราะห์มาทางมูลนิธิ ฟิโก้พัฒนา เพื่อให้สนับสนุนสำหรับการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับนักเรียน   มูลนิธิ ฟิโก้พัฒนา จึงได้เข้าไปสำรวจ และพูดคุยถึงปัญหาดังกล่าวแล้ว จึงมีความยินดีที่สร้างห้องน้ำสำหรับนักเรียนให้ตามคำขอ

มูลนิธิ ฟิโก้ พัฒนาจึงขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตใจอันเป็นกุศล ที่จะช่วยเหลื่อเด็ก ๆ เหล่านั้นให้ได้มีห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะไว้ใช้ หากบุคคลใด หรือหน่วยงานใด สนใจจะบริจาคทุนสมทบ ท่านสามารถติดต่อได้ที่ 02 -654-6999 


 แบบแปลนสำหรับการสร้างห้องน้ำ

 

 

โครงการที่มูลนิธิฟิโก้พัฒนา กำลังดำเนินการ